Algemene voorwaarden

Bij gebreke aan integrale betaling op rekeningnummer BE20 0017 6295 1556  onder vermelding van het factuurnummer binnen veertien dagen na het uitreiken van de factuur, is van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de hoofdsom verschuldigd, met een minimum van 50 EUR, alsmede een conventionele intrest gelijk aan 10% tot en met de dag der algehele betaling.

Elk protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.

Bij betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde bevoegd.

Scroll naar boven

Eerste half uur GRATIS

Verkenningsgesprek